Lex Lilla Hjärtat - föreslagna lagändringar till barns skydd

Regeringen har i dagarna presenterat ett antal lagändringar som föreslås träda ikraft 1 juli 2022, med syfte att stärka principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt SoL och LVU.

Kortfattat innebär det att socialtjänsten får både utökade skyldigheter och nya rättsliga möjligheter.

Själv tänker jag att en av de mest betydelsefulla förändringarna är att socialtjänsten nu blir skyldiga att överväga flyttningsförbud, dvs aktivt ta ställning till risken att barnet skulle skadas av själva separationen från familjehemmet om tvångsvård upphör. Rättsreglerna om flyttningsförbud finns redan, för att ett barn inte ska skiljas från en familj de knutit an till och uppfattar som sin egen, men möjligheten används inte alltid.  I lagrådsremissen konstateras att bestämmelsen om flyttningsförbud funnits i 60 år men tillämpas trots detta sällan, kanske på grund av kunskapsbrist. Nya bestämmelsen kan sägas vara en slags "påminnelseparagraf" om att den befintliga bestämmelsen ska användas.

Att uppföljningen efter avslutad LVU-vård blir obligatorisk är också en stor förändring, eftersom socialtjänsten då självständigt kan/ska ta initiativ till detta och då får ta alla kontakter de behöver, t ex kontakta skolan och prata med barnet utan föräldrarnas samtycke.

De övriga lagändringarna är förstås också steg i rätt riktning, och som alltid är det viktigt att arbeta för hur tillämpningen i praktiken ska bli.

Ser fram emot att jobba vidare med att utveckla kunskap om detta i kommande utbildningar och handledningar!